Şirket Politikalarımız

Şirket Politikalarımız

Kalite Politikası

 • Kalite Yönetim Sistemi ilkelerine uymayı ve sistemin etkinliğinin sürekli iyileștirilmesini sağlamayı,
 • Müșteri ihtiyaçlarını kusursuz karșılayabilmeyi
 • Her birimde verimli eğitim programları uygulamayı,
 • Modern üretim teknikleri kullanmayı,
 • Tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamayı,
 • Etkin pazar araştırmaları yapmayı,
 • Servis destek hizmetlerini yaygınlaştırmayı

taahhüt ederiz.

Çevre Politikası

 • Öztiryakiler olarak; Çevre yönetimi ile ilgili olan tüm mevzuata uymayı,

 • Olumsuz çevresel etkileri kaynağında azaltmak, çevre kirliliğini önlemek ve çevre yönetimi performansını takip ederek sürekli iyileştirmeyi,

 • Enerji ve doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve çevrenin korunması yönünde sürekli çalıșmalar yapmayı,

 • Ürünlerimizi olușturan malzemelerin seçiminden bașlayarak tasarım, üretim, satıș ve satıș sonrası faaliyetlerimizde çevre dostu uygulamalar geliştirmeyi,

 • Ürünlerimizin yașam döngüsündeki olumsuz çevre etkilerini azaltmaya özen göstermeyi,

 • Çevre yönetim sisteminin tüm așamalarında sürekli iyileștirme bakıș açısı yaratmayı,

 • Çalıșanlarımızı yașamın tüm alanlarında çevre gönüllüsü olmaları yönünde bilinçlendirmeyi ve teşvik etmeyi,

 • Tüm paydaşlarımızla Çevre Yönetim Sistemi uygulamalarını şeffaf bir şekilde paylaşarak sürdürülebilir kılmayı,

   

taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikası

Öztiryakiler olarak;

 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sisteminin etkinliğini, sürekli iyileștirilmesini ve bu konuda ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamayı,
 • Çalıșanlarımızı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda sürekli bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 • Öztiryakiler ve paydașlarının bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erișilebilirliğini sağlamayı,
 • Bilgi Güvenliği süreçlerini ve teknolojik gelișmeleri sürekli takip ederek riskleri değerlendirmeyi ve riskleri azaltacak tedbirleri almayı,
 • Yasalar ve sözleșmelerden kaynaklanan bilgi güvenliği yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,
 • Olası bilgi güvenliği ihlal olaylarına etkin ve hızlı müdahale etmeyi ve olayların etkisini en aza indirecek tedbirleri almayı,
 • Öztiryakiler ve paydașlarının itibarını bilgi güvenliği zafiyetlerinden kaynaklanabilecek olumsuz etkilerden korumayı

Taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülükleri yerine getirmeyi,
 • İş kazalarına, meslek hastalıklarına karşı sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek tüm faaliyetlerimizde gerekli önlemleri almayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki çalışmalarımızın, tüm paydaşlarımızın ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi ve yönetim sistemlerimizin bir parçası olarak yönetmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve tüm kaynakların sağlanmasını,
 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek, azaltmak için gerekli çalışmaları yapmayı,
 • İş Sağlığı ve güvenliği konusunda ki tüm çalışmalarımızı sürekli iyileştirmeyi

taahhüt ederiz.

Gıda Güvenliği Politikası

Öztiryakiler olarak;

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli uygunluğu ve etkinliği için tüm kaynakları sağlamayı,
 • Mevzuatlara ilişkin yürürlükteki yasal yükümlülüklere uymayı,
 • Tedarikçiler, müşteriler ve paydaşlarımızla Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini geliştirip yaygınlaştırılmayı,
 • Tüm çalışanlarımıza sürekli bilgilendirme ve bilinçlendirme destekli eğitim programları uygulamayı,
 • Ürün tasarımı ve geliştirilmesi süreçlerinde hijyenik ve çevre dostu uygulamaları esas almayı,
 • Müşteri isteklerini karşılamayı ve memnuniyetini artırmayı,

taahhüt ederiz.

İş Ortakları Politikası

Çalıştığımız ve çalışmaya başlayacağımız iş ortaklarımızla;

 

Sosyal Uygunluk ve Yönetim Sistemleri Standartlarının uygulanması, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmeyi

taahhüt ederiz.

İnsan Hakları Politikası

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, UNGP (UN Guiding. Principles) doğrultusunda insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışı yayarak çalışan personellerimizin, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bilinç ve farkındalığını arttırmayı

taahhüt ederiz.

Sosyal Uygunluk Politikası

 • Sosyal standartların uygunluğunun sağlanması için sosyal yönetim sistemlerini sürekli iyileștirmeyi,
 • Düzenli ve fazla çalıșma saatlerinin kanunlara uygunluğunu korumayı,
 • Çalışanlarımızın maașlarını düzenli ve zamanında ödemeyi,
 • Çalıșanlarımızın tüm sosyal haklarını sağlamayı,
 • Her türlü çalıșmayı bağlayıcı ve zorlayıcı olmadan gönüllülük prensibiyle sağlamayı,
 • Çalıșanların birleșme ve görüșme haklarına saygı göstermeyi,
 • Tüm çalıșanlarımıza temel prensiplerde ayrımcılık yapmadan eșit fırsatlar ve olanaklar sağlamayı,
 • İș ortaklarımız da dahil olmak üzere hiçbir șekilde çocuk ișçi çalıștırmayı engellemeyi,
 • Hassas grup çalışanlarımızın gerekli korumalarını sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın İSG uygulamalarına katılmasını ve her türlü tehlikeden korunma hakkı olduğuna dair bilinci sağlamayı,
 • Hijyenik, temiz, uygun, ergonomik üretim sahalarını ve makine ekipmanı sağlamayı,
 • İș ilișkilerini rüșvet, yolsuzluk veya hileli iș uygulaması olmadan etik bir șekilde yürütmeyi,
 • Çalıștığımız tedarikçi firmaların faaliyetlerinin sosyal sorumluluk anlayıșımız kapsamında değerlendirmeyi ve gerekli iyileștirmeleri yapmayı,

                                                                                                                             taahhüt ederiz.

Kalite ve Teknik Emniyet Politikası

Öztiryakiler olarak;

 • Demiryolu Endüstrisinde tecrübesi, güvenirliği ve yüksek kalite standartları
  ile ilk tercih edilen mutfak ekipmanları üretmeyi,
 • Tüm süreçlerimizde kalite ve teknolojiyi kültür haline getirmeyi,
 • Sağlık, emniyet ve çevre şartlarını tüm süreçlerimizde öncelikli ve titizlikle
  sağlamayı,
 • Uluslararası Demiryolu Endüstrisi ile ilgili tüm kanun, yönetmelik ve
  mevzuatlara uymayı,
 • Ürün Emniyeti ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymayı, risk yönetim
  anlayışıyla ürün ve hizmetlerimizde ortaya çıkabilecek hata ve arızaları
  önlemek adına gerekli tedbirleri almayı ve istenen standartları sağlamayı,
 • Ürün teknik, güvenlik ve emniyet konularındaki araştırma, geliştirme ve
  uygulama faaliyetlerinin devamlılığı ve kontrolünü sağlamayı,
 • Uluslararası demiryolu ekipman ve sistemlerinin teknolojik gelişmelerini
  izleyerek kendi ürün gelişimimizi sürekli kılmayı,
 • Kalite Yönetim Sistemi ilkelerine uymayı ve sistemin etkinliğinin sürekli
  iyileştirilmesini sağlamayı,
 • Sektördeki başarılı konumumuzu demiryolu sektörü uygulamalarında
  sağlamayı,
 • Müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla müşteri ihtiyaç ve beklentilerini
  tüm süreçlerde ele almayı,

 

Taahhüt ederiz.

Sitemizi kullanarak, çerez kullanımına izin vermektesiniz. Daha fazla bilgi için “ KVKK Politikamız” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.